Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ,Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.,zwanego dalej RODO informuję , że administratorem jest Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach z siedzibą w Dywitach przy ul. Spółdzielczej 4, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust.1 lit. c i art. 9 ust.2 lit g oraz art.6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowej szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach przy ul. Spółdzielczej 4 jest Pani Monika Murach, tel.530 372 375, kontakt: olsztynek@psmdywity.org.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński

Dywity, 25 maja 2018 r.