MIK 2022 regulamin konkursu

Dyplomy

MECENASAMI SZKOŁY SĄ FIRMY:

Regulamin X Regionalnego Konkursu Instrumentalnego

„Muzyk Pierwsza Klasa”

Biskupiec, 18-19 III 2022 r.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia, (lub uczniowie uczący się gry w inny sposób), którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie, nie wcześniej niż w dn. 1 września 2020 r.
 2. W Konkursie nie mogą startować uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2020 uczyli się gry na innym instrumencie.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
 • Grupa I – cykl 6-letni i dzieci młodsze
 • Grupa II – cykl 4-letni
 • Grupa III – zespoły kameralne (złożone wyłącznie z uczniów o których mowa w punkcie 1 regulaminu
 1. Program konkursu musi obejmować minimum 2 zróżnicowane utwory o łącznym czasie nie dłuższym niż 4 minuty w grupie I oraz do 6 minut w grupie II i III.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo akompaniatora w grupie III, które należy zgłosić w formularzu.
 3. Występy uczniów oceniać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu.
 4. Jurorzy nie będą posiadać wiedzy o szkole z jakiej pochodzi uczestnik/uczestnicy, ani o tym, kto jest jego/ich pedagogiem.
 5. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
 6. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień, a także wyłonienie najlepszego wykonawcy, który otrzyma GRAND PRIX Konkursu.
 7. Decyzje Jury są ostateczne.
 8. Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy grupy III).
 9. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 10. Nauczyciele, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu otrzymają dyplomy za wyróżniające przygotowanie ucznia.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. Laureaci biorą udział w Koncercie Laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia konkursu.
 13. Zgłoszenia do konkursu wypełnione w języku polskim wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. wypełniając formularz on-line zamieszczony na stronie www.umuzykalniamy.pl odpowiednio dla grupy I i II oraz dla grupy III
 14. Opłata wpisowa wynosi 120 zł. Należy ją uiścić na rachunek o numerze:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

(Rada Rodziców przy SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim,

ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity)

z dopiskiem „Konkurs (imię i nazwisko uczestnika)”.

 1. Do regulaminu Konkursu dołączona jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik Konkursu udziela zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby, transmitowanie i rozpowszechnianie materiałów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) oraz spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit .g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – co potwierdza podpisaniem klauzuli zgody.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W razie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie lub zmiany formy konkursu na online.

 

Załącznik:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik pdf