Regulamin rekrutacji 2018 / 2019

REGULAMIN REKRUTACJI DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby i terminy informowania kandydatów o wynikach rekrutacji w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie MKiDN z 15 maja 2014 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach, wraz z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście, zwana dalej Szkołą, prowadzi rekrutację w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet poprzeczny, klarnet, obój, fagot, saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, puzon, tuba, perkusja, gitara.

 1. Warunki ubiegania się o przyjęcie do szkoły
  1. Do klasy I cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 9 lat.
  2. Do klasy I cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone dla kandydatów na uczniów szkoły muzycznej I stopnia.
  4. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I st., wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. Tryb powoływania i skład komisji
  W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego. W przypadkach uzasadnionych dużą ilością kandydatów lub specjalności przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły rekrutacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

 1. Organizacja poradnictwa na terenie szkoły
  Szkoła może organizować: koncerty i imprezy promocyjne, dni otwarte, spotkania informacyjne, poradnictwo indywidualne w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 1. Terminy badania przydatności, terminy składania wniosku
  Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza dyrektor szkoły w okresie od dnia 1 marca do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności i egzaminu wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty w terminie od 1 maja do dnia poprzedzającego badanie przydatności kandydata.

 1. Wymagane dokumenty
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariatach Szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.umuzykalniamy.pl
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 1. Ubieganie się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego lub przechodzenie ucznia z jednej szkoły do innej: (p. 6 nie dotyczy kandydatów do klasy pierwszej)
  W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza lub o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego. W takim przypadku kandydat przedkłada następujące dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy, jeśli kandydat chce kontynuować naukę w szkole muzycznej,
  4. zaświadczenie o byciu uczniem innej szkoły wraz z ocenami z I semestru nauki, jeśli kandydat przechodzi z innej szkoły po klasyfikacji śródrocznej;

 1. Postępowanie badające predyspozycje do nauki w szkole muzycznej
  1. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny mający na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
  2. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności.

 1. Komisja kwalifikacyjna
  W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która:

  1. zawiadamia kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego,
  2. informuje kandydata o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu,
  3. sporządza i przekazuje dyrektorowi protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.

 1. Ogólne zasady kwalifikowania kandydatów
  Postępowanie rekrutacyjne do szkoły muzycznej I stopnia obejmuje:
   

   Etap pierwszy

  1. Indywidualne badanie przydatności w zakres którego wchodzą: sprawdzenie uzdolnień muzycznych, oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie,
  2. Badanie indywidualne obejmuje: zaśpiewanie z pamięci dowolnej piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, rozmowę z kandydatem.
  3. Badanie przydatności odbywa się bez obecności rodziców/opiekunów kandydata;

   
  Etap drugi
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    
   Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość. Komisja rekrutacyjna rozpatruje powyższe kryteria w oparciu o dostarczone przez rodzica / opiekuna prawnego stosowne dokumenty.

 1. Zasady oceniania
  1. Kandydat jest oceniany podczas badania indywidualnego odpowiednio, za pomocą punktacji. Komisja może uzupełnić ocenę punktową uwagami o charakterze opisowym,
  2. Kandydat przechodzi pozytywnie badanie przydatności, jeżeli uzyskał minimum 60% maksymalnej liczby punktów.

 1. Zasady ogłaszania wyników i procedury odwoławcze
  1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący i niekwalifikujący do przyjęcia do szkoły.
  2. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów. W takim przypadku utworzona zostanie lista rezerwowa.
  3. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 30 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.Listy, o których mowa w ust. c), podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę podania listy i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu odpowiednio.
  5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
  6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. e). Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  8. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. g) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie służy skarga do sądu administracyjnego.
  9. O przydziale instrumentu decyduje dyrektor Szkoły na podstawie sugestii kandydata zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły, protokołu komisji rekrutacyjnej i możliwości organizacyjnych szkoły.
  10. Jeżeli kandydat przyjęty do szkoły nie zgłosi się na zajęcia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia nauki, wówczas dyrektor szkoły uznaje to za podjętą przez rodziców rezygnację z nauki dziecka w szkole muzycznej.

 

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński