Program wychowawczy

Program Wychowawczy dostępny w formacie PDF

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W DYWITACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) – art.10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji uczniów, rozmów z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami samorządu uczniowskiego oraz analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych w wyniku ewaluacji zewnętrznej, jaką przeprowadzono
w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

 

I. Cele wychowania i profilaktyki:

 1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do aktywności szkolnej.
 2. Tworzenie pozytywnych wzorców etycznych i społecznych.
 3. Rozwijanie zainteresowań.
 4. Wspieranie rozwoju psychicznego i społecznego uczniów.
 5. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.
 6. Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych.
 7. Ochrona przed negatywnym wpływem czynników zagrażających zdrowiu
  (używki, dopalacze, narkotyki).
 8. Przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym (agresji, przemocy, cyberprzemocy itp.).
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia jako formy zapobiegania uzależnieniom.
 10. Kształtowanie postaw wpływających na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
  w trakcie pobytu w szkole i poza nią.

 

II. Cele szczegółowe pracy wychowawczej

 1. Rozwój artystyczny ucznia

Sposób realizacji:

 1. Budzenie ciekawości poznawczej poprzez dobór adekwatnych treści i form nauczania.
 2. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
 3. Wdrażanie do aktywnych i twórczych form działania w szkole i poza nią.
 4. Wspieranie mocnych stron i predyspozycji uczniów w pracy dydaktycznej.
 5. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami dydaktycznymi.

 

 1. Rozwój emocjonalny ucznia

Sposób realizacji:

 1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli i rodziców.
 2. Pogadanki z uczniami i bieżące wsparcie nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie ze stresem, tremą, dobrą organizacją czasu itp.
 3. Współpraca (w miarę potrzeb) z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  w Olsztynie oraz pedagogami i psychologami zatrudnionymi w szkołach ogólnokształcących, do których uczęszczają uczniowie PSM I st. w Dywitach.
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji w społeczności szkolnej.
 5. Tworzenie i modelowanie procesu wychowawczego w celu podniesienia samooceny ucznia.
 6. Wdrażanie do podejmowania właściwych decyzji.
 7. Uczenie rozwiązywania konfliktów przez mediacje.

 

 1. Rozwój społeczno – kulturalny ucznia

Sposób realizacji:

 1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się.
 2. Kształtowanie postaw tolerancji, otwartości w życiu społecznym.
 3. Wpajanie szacunku do tradycji, historii i symboli narodowych.
 4. Rozwijanie poczucia przynależności do małej i wielkiej ojczyzny oraz kultywowanie tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez koncerty, uroczystości okolicznościowe i inne.

 

 1. Rozwój zdrowotny ucznia

Sposób realizacji:

 1. Podejmowanie zachowań prozdrowotnych poprzez dbanie o właściwą postawę podczas ćwiczenia.
 2. Zachęta do uprawiania sportu.
 3. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
 4. Uświadamianie zagrożeń związanych z zażywaniem środków uzależniających.
 5. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, chroniących własne i cudze
  zdrowie.
 6. Propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

 1. Rozwój moralny ucznia

Sposób realizacji:

 1. Kształtowanie właściwej hierarchii systemu wartości.
 2. Budzenie wrażliwości moralnej.
 3. Przygotowanie uczniów do dokonywania dojrzałych wyborów zawodowych.

 

III. Działalność wychowawczo – profilaktyczna nauczyciela.

 1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie:
 1. Znajdowali w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym.
 2.  Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra
  i piękna w świecie.
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 4. Stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
  i społecznym.
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
  oraz przygotowywali się do życia w społeczności lokalnej i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego.
 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 8. Czuli wsparcie w ich działaniach prozdrowotnych i ograniczaniu zachowań ryzykownych.

 

 1. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w zakresie budowania podmiotowych relacji

z uczniami, wychowankami, ich rodzicami lub opiekunami.

 1. Pedagodzy uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu kompetencji w zakresie

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających i substancji

psychoaktywnych.

 1. Nauczyciele współpracują z rodzicami lub opiekunami uczniów poprzez:
 2. indywidualne z nimi spotkania w zakresie poszczególnych przedmiotów,
 3. pisemne informowanie o postępach w nauce i zachowaniu,
 4. konsultacje z Radą Rodziców.

 

 1. Nauczyciele współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami i placówkami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi.

 

IV. Działania samorządu uczniowskiego

Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

 1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 2. przestrzegania statutu szkoły,
 3. przestrzegania praw ucznia.

 

V. Zakładane efekty realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego na poziomie szkoły

 1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w szkole.
 2. Udane i życzliwe relacje:
  1. uczeń – uczeń,
  2. uczeń – nauczyciel,
  3. nauczyciel – rodzic.
 3. Wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli.
 4. Zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych wśród uczniów i wychowanków.
 5. Stabilny i konstruktywny system wartości uczniów i wychowanków.

 

VI. Postanowienia końcowe

Niniejszy program wychowawczo – profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców PSM I st. w Dywitach w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i jest integralną częścią działalności Szkoły.

Dywity, 29 sierpnia 2018 r.