Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach

Uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 października 2015r.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 1.

PODSTAWA PRAWNA

Zasady klasyfikowania, promowania i oceniania określa Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

§ 2.

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego, w formie ustnej lub pisemnej (do wyboru przez nauczyciela) informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i innych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i innych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.
 2. Konieczne jest odnotowanie przez nauczyciela wybranej formy informacji w dzienniku lekcyjnym.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia słownie ustaloną ocenę, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniom i zainteresowanym rodzicom. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o każdej ocenie
  odnotowanej w dzienniku. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie prace pisemne uczniów do końca roku szkolnego.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciele oceniają postępy edukacyjne swych wychowanków z uwzględnieniem ich wysiłku i zaangażowania włożonego w pracę na lekcjach, przygotowywania się do zajęć i systematycznego w nich uczestnictwa, udziału w występach publicznych takich jak: konkursy
  wewnętrzne, koncerty, przesłuchania, audycje, popisy i inne.
 6. Ocena stopnia opanowania umiejętności dokonywana jest w oparciu o opracowane przez sekcję i przedstawione uczniom i ich rodzicom przez nauczycieli szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
 7. Nauczyciel informuje na bieżąco o szczególnych uzdolnieniach, o postępach lub trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia organizując wywiadówki, spotkania indywidualne, popisy klasowe, koncerty.
 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię wymienione w § 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  w publicznych szkołach artystycznych, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 3.

OCENIANIE I PROMOWANIE

 1. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1. bieżące,
  2. klasyfikacyjne,
  3. śródroczne i roczne,
  4. końcowe.
 2. Wszystkie oceny wymienione w p. 1. ustala się w stopniach wg następującej skali:
  1. stopień celujący – 6
  2. stopień bardzo dobry – 5
  3. stopień dobry – 4
  4. stopień dostateczny – 3
  5. stopień dopuszczający – 2
  6. stopień niedostateczny – 1
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:
  • rytmika z kształceniem słuchu,
  • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi,
  • podstawy kształcenia słuchu,
  • instrument główny,
  • zespół instrumentalny;
 5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z punktami 3. i 4.,§3.
 6. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które uniemożliwiają otrzymania promocji zgodnie z punktami 3. i 4.,§3.
 7. Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.

§ 4.

KLASYFIKACJA

 1. Uczeń szkoły podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nie później niż do końca stycznia.
 3. Klasyfikacja roczna polega na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 4. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej. Składają się na nią roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć innych niż obowiązkowe nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Nie później niż 20 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W przypadku ocen negatywnych niezbędna jest forma pisemna i potwierdzenie odbioru.
 7. Nauczyciele zobowiązani są do umożliwienia uczniowi poprawienia proponowanej oceny śródrocznej i rocznej z każdego przedmiotu, z wyjątkiem ocen wystawionych komisyjnie, nie później jednak niż trzy dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
 8. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana przez nauczyciela są określone w Przedmiotowym Systemie Oceniania każdych zajęć edukacyjnych.
 9. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, mogą otrzymać odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną. W przypadku zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego, laureat może być jednocześnie zwolniony z egzaminu promocyjnego.

§ 5.

EGZAMIN PROMOCYJNY

 1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
 2. Uczeń bierze udział w śródrocznych sekcyjnych przesłuchaniach z przedmiotu głównego, które mogą mieć formę koncertu. W uzasadnionych przypadkach kierownik sekcji w porozumieniu z dyrektorem szkoły może zwolnić ucznia z przesłuchania śródrocznego.
 3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego z następujących przedmiotów:
  • instrument główny w klasach II i III cyklu 6-letniego oraz II cyklu 4-letniego,
  • instrument główny w dziale instrumentalnym,
  • zespół instrumentalny w dziale muzykowania zespołowego;
 5. Przepisu punktu 3. nie stosuje się do uczniów klasy I.
 6. Egzamin promocyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia tego zespołu,
  4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
   Powyższy skład komisji dotyczy również komisji do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 7. Egzamin promocyjny przeprowadzany jest w formie praktycznej.
 8. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.
 9. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach według skali wymienionej w § 3, punkt 2.
 10. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych, w ciągu całego roku szkolnego, w tym osiągnięcia konkursowe.
 11. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
 12. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio: w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej, niż 0,5 stopnia.
 13. Obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o komisyjnie ustalonej ocenie z przedmiotu głównego spoczywa na nauczycielu tego przedmiotu.
 14. Oceny z egzaminu promocyjnego są ostateczne z zastrzeżeniem § 11, punkt 1.
 15. Odstąpienie od egzaminu promocyjnego oraz niestawienie się na egzamin promocyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych jest równoznaczne z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej z tego egzaminu.
 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do końca danego roku szkolnego.
 17. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice w sekretariacie szkoły najpóźniej na dwa dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady
  Pedagogicznej. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

§ 6.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
  zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnej do dnia posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z punktem 6., może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 10, punkt 1.
 10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 7.

INDYWIDUALNY TOK NAUCZANIA

 1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.
 2. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach określonych w § 6., punkty 4-9.

§ 8.

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji przedmiotu chór na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji przedmiotu chór uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może go zwolnić z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, zwaną dalej podstawą programową. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek pełnoletniego ucznia może go zwolnić z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń zrealizował w uczelni treści kształcenia odpowiadające treściom nauczania danych zajęć edukacyjnych określonym w podstawie programowej. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 3. i 4. następuje odpowiednio na podstawie świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, dyplomu ukończenia szkoły artystycznej lub innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia.

§ 9.

WYDŁUŻANIE NAUKI

 1. Rada pedagogiczna, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin
  nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego. We wniosku powinny znajdować się propozycje przedmiotów realizowanych w poszczególnych latach.
 3. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 4. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, albo o nie wyrażeniu takiej zgody wraz
  z podaniem przyczyny.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.
 6. Sposób realizacji zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii nauczyciela przedmiotu głównego.
 7. Z uwagi na potrzeby szkoły, uczeń w pierwszym roku realizacji zajęć może zostać zobowiązany do uczestniczenia w orkiestrze szkolnej lub zespole kameralnym.

§ 10.

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Wniosek o zgodę na egzamin poprawkowy składają rodzice lub pełnoletni uczeń do dnia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia tego zespołu,
  4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 b. i c., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 7. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 11 p. 7.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

§ 11.

ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 1. Pełnoletni uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku zaistniałym w punkcie 1. dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 5. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Przepisy punktów od 1. do 6. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub mieszanej. Formę sprawdzianu ustala dyrektor szkoły.
 9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo z pełnoletnim uczniem.
 10. Dyrektor powołuje komisję jak w § 5., punkt 5.

§ 12.

POWTARZANIE KLASY

 1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej podlega skreśleniu z listy uczniów.
 2. Na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia rada pedagogiczna – biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia, może wyrazić zgodę na powtarzanie danej klasy.
 3. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na siedem dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo nie wyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
 6. W ciągu cyklu kształcenia w danym stopniu szkoły uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz.

§ 13.

UKOŃCZENIE SZKOŁY

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 3.
 2. Uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego kończy szkołę z wyróżnieniem.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 19 października 2015 r.