Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach z siedzibą 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 4, zwana dalej Szkołą

 

 1. Inspektorem ochrony danych w Szkole jest Pani Monika Murach, adres e-mail: rodo@psmdywity.org

 

 1. Dane osobowe Rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów przetwarzane będą:

– w celu realizacji procesu edukacyjnego,

– w celu dokumentacji przebiegu kształcenia,

– w celu wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty. na podstawie art. 6, ust 1, pkt c. RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”);

na podstawie zgody ( Art. 6 ust.1 pkt a RODO)

 

 1. Przetwarzamy następujące dane rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów: imiona, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL, w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr dowodu osobistego, opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o stanie zdrowia;

 

 1. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą m.in: Powiat Olsztyński, Ministerstwo Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej,Centrum Edukacji Artystycznej,dostawcy usług IT, w tym dziennika elektronicznego, hostingu strony i poczty elektronicznej;

 

 1. Dane Rodziców/prawnych opiekunów i uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 1. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu edukacyjnego a następnie, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).

 

 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 1. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.;

 

 1. Dane zebrane przez Szkołę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.