Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 14/11/2020 z dn. 6 listopada ws. zmian w trybie prowadzenia zajęć w SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

1. Począwszy od dnia 9 listopada 2020r. do odwołania następujące wszystkie przedmioty tj.:

a. zajęcia indywidualne:
instrument główny, praca z akompaniamentem, fortepian dodatkowy, śpiew estradowy, kompozycja, improwizacja;

b. zajęcia grupowe:
kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, chór, zespoły kameralne;

będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem p.2-4 niniejszego Zarządzenia.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2b ust. 4 Rozporządzenia,
tj. gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, nauczyciele i/lub rodzice / opiekunowie prawni dziecka niezwłocznie informują o tym fakcie dyrektora szkoły, który ustali inny sposób realizowania zajęć. Dotyczy to również uczniów, którzy nie posiadają w domu właściwej bazy instrumentalnej (kotły, wibrafon, ksylofon, fortepian bądź inne).

3. Przedmioty: instrument główny, fortepian dodatkowy, śpiew estradowy, kompozycja, improwizacja obligatoryjnie realizowane są m.in. w sposób zdalny w formie zajęć on-line prowadzonych przez nauczyciela w czasie rzeczywistym. Lekcje on-line mogą być skrócone, jednak nie więcej niż o 1/3 swojej długości.

4. Przedmioty: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne realizowane są z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość. Metody te obejmują również zajęcia prowadzone on-line w czasie rzeczywistym w wymiarze nie mniejszym niż jeden raz w tygodniu (kształcenie słuchu i rytmika) bądź co drugi tydzień (audycje muzyczne).

5. Przedmioty: chór, orkiestra smyczkowa, orkiestra dęta, zespół kameralny realizowane są z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość w tym m.in. poprzez zorganizowanie indywidualnych lub grupowych konsultacji on-line w czasie rzeczywistym stosownie do potrzeb uczniów i rodziców.
a). O terminach ww. konsultacji nauczyciel informuje uczniów oraz dyrektora szkoły z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

6. O ile to możliwe, wszystkie zajęcia on-line realizowane w czasie rzeczywistym odbywają się zgodnie z planem lekcji. Jeśli nie jest to możliwe, nauczyciel w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia ustala inny termin zajęć.

7. Nauczyciele za pośrednictwem strony internetowej Szkoły oraz dziennika elektronicznego udostępnia uczniom materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z prowadzenia zajęć w zakresie poszczególnych przedmiotów.

8. Bez względu na formę i techniki prowadzonych zajęć nauczyciel na bieżąco dokumentuje swoją pracę w dzienniku lekcyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Od dnia 12 listopada ulegają zmianie godziny pracy sekretariatów Szkoły zgodnie
z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Szkoły.

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

11. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 13/10/2020 z dn. 25 października ws. zmian w trybie prowadzenia zajęć
w SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński