Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 13/10/2020 z dn. 25 października ws. zmian w trybie prowadzenia zajęć w SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w  Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście.

Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 

  1. Począwszy od dnia 26 października do odwołania następujące przedmioty:
    kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, chór, zespoły kameralne będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Za zgodą rodzica lekcje indywidulane tj: instrument główny, praca z akompaniamentem, fortepian dodatkowy, śpiew estradowy, kompozycja, improwizacja będą odbywały się na terenie szkoły w trybie stacjonarnym.
  3. W przypadku wyrażonej na piśmie (e-mail) woli rodzica, w porozumieniu z pedagogiem przedmiotów wymienionych w p.2. lekcje mogą odbywać się również przy zastosowaniu form i metod nauczania na odległość bądź w trybie łączonym.
  4. O ile to możliwe, wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.
  5. Szkoła za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika internetowego udostępnia uczniom materiały niezbędne do realizacji poszczególnych przedmiotów.
  6. Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu (perkusiści, fortepian dodatkowy, fortepian główny) mogą ćwiczyć na terenie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński