Regulamin konkursu

Regulamin X Regionalnego Konkursu Instrumentalnego

„Muzyk Pierwsza Klasa”

Biskupiec, 18-19 III 2022 r.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia, (lub uczniowie uczący się gry w inny sposób), którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie, nie wcześniej niż w dn. 1 września 2021 r.
 2. W Konkursie nie mogą startować uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2021 uczyli się gry na innym instrumencie.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
 • Grupa I – cykl 6-letni i dzieci młodsze
 • Grupa II – cykl 4-letni i dzieci starsze
 • Grupa III – zespoły kameralne (złożone wyłącznie z uczniów o których mowa w punkcie 1 regulaminu
 1. Program konkursu musi obejmować minimum 2 zróżnicowane utwory o łącznym czasie nie dłuższym niż 4 minuty w grupie I oraz do 6 minut w grupie II i III.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo akompaniatora w grupie III, które należy zgłosić w formularzu.
 3. Występy uczniów oceniać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu.
 4. Jurorzy nie będą posiadać wiedzy o szkole z jakiej pochodzi uczestnik/uczestnicy, ani o tym, kto jest jego/ich pedagogiem.
 5. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
 6. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień, a także wyłonienie najlepszego wykonawcy, który otrzyma GRAND PRIX Konkursu.
 7. Decyzje Jury są ostateczne.
 8. Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy grupy III).
 9. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 10. Nauczyciele, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu otrzymają dyplomy za wyróżniające przygotowanie ucznia.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. Laureaci biorą udział w Koncercie Laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia konkursu.
 13. Zgłoszenia do konkursu wypełnione w języku polskim wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. wypełniając formularz on-line zamieszczony na stronie www.psmdywity.org dla grupy I i II oraz dla grupy III
 14. Opłata wpisowa wynosi 120 zł. Należy ją uiścić na rachunek o numerze:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

(Rada Rodziców przy SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim,

ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity)

z dopiskiem „Konkurs (imię i nazwisko uczestnika)”.

 1. Do regulaminu Konkursu dołączona jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik Konkursu udziela zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby, transmitowanie i rozpowszechnianie materiałów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) oraz spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit .g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – co potwierdza podpisaniem klauzuli zgody.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W razie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie lub zmiany formy konkursu na online.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Regulamin konkursu

Regulamin X Regionalnego Konkursu Instrumentalnego

„Muzyk Pierwsza Klasa”

Biskupiec, 18-19 III 2022 r.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia, (lub uczniowie uczący się gry w inny sposób), którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie, nie wcześniej niż w dn. 1 września 2021 r.
 2. W Konkursie nie mogą startować uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2021 uczyli się gry na innym instrumencie.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
 • Grupa I – cykl 6-letni i dzieci młodsze
 • Grupa II – cykl 4-letni i dzieci starsze
 • Grupa III – zespoły kameralne (złożone wyłącznie z uczniów o których mowa w punkcie 1 regulaminu
 1. Program konkursu musi obejmować minimum 2 zróżnicowane utwory o łącznym czasie nie dłuższym niż 4 minuty w grupie I oraz do 6 minut w grupie II i III.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo akompaniatora w grupie III, które należy zgłosić w formularzu.
 3. Występy uczniów oceniać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu.
 4. Jurorzy nie będą posiadać wiedzy o szkole z jakiej pochodzi uczestnik/uczestnicy, ani o tym, kto jest jego/ich pedagogiem.
 5. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
 6. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień, a także wyłonienie najlepszego wykonawcy, który otrzyma GRAND PRIX Konkursu.
 7. Decyzje Jury są ostateczne.
 8. Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy grupy III).
 9. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 10. Nauczyciele, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu otrzymają dyplomy za wyróżniające przygotowanie ucznia.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. Laureaci biorą udział w Koncercie Laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia konkursu.
 13. Zgłoszenia do konkursu wypełnione w języku polskim wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. wypełniając formularz on-line zamieszczony na stronie www.psmdywity.org dla grupy I i II oraz dla grupy III
 14. Opłata wpisowa wynosi 120 zł. Należy ją uiścić na rachunek o numerze:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

(Rada Rodziców przy SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity)

z dopiskiem „Konkurs (imię i nazwisko uczestnika)”.

 1. Do regulaminu Konkursu dołączona jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik Konkursu udziela zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby, transmitowanie i rozpowszechnianie materiałów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) oraz spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit .g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – co potwierdza podpisaniem klauzuli zgody.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W razie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie lub zmiany formy konkursu na online.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Rules and regulations

 

 

 

 

The 8th Regional Instrumental Competition ‘First class musician ‘

Olsztynek 25-26 X 2019

Rules and regulations

  1. The competition is open to the students of primary schools of music (or students learning music in a different way), who have started playing the instrument no earlier than 1st September 2017.
  2. Taking part in the competition is not allowed to the students, who have been studying the other instrument before 1st September 2017.
   • The competition will be carried out in three different categories:
   • 1st group: the six-yearly cycle and younger kids
   • 2nd group: the four-yearly cycle and older kids
   • 3rd group: chamber ensembles (consist of students mentioned in the 1st point of the regulation)
  3. The program of the competition must include at least two pieces of a different character lasting no longer than 4 minutes in the First group and up to six minutes in the Second and Third group.
  4. Students performances will be judged by the jury, appointed by the organizer of the competition.
  5. It` a allowed participation of accompanist in 3rd group, that should be declared in application form.
  6. The presentations of participant will be grading by jury constituted by organizer of the Competition.
  7. The jury will not be informed, from which school students come from and who are their teachers.
  8. Contestants will be scored in 1-to 25 points scale.
  9. Above-average pupils are supposed to win prizes and awards, considering Grand Prix Award for the best contestant taking part in the competition.
  10. The decision of the judges is final.
  11. The program must be performed from memory (except the 3rd group).
  12. All participants of Competition will get the certificate of participation and a gift.
  13. The theather of students that will be laureate of Competition will get the certificate of distinctive preparing the student.
  14. The contest auditions are open to the public.
  15. The winners of the competition will take part in the Laureate Concert, which will be held on the last day of the competition.
  16. Entries, together with an application fee receipts must be sent by 7th October 2018. Each entry must include completed application form available online on www.umuzykalniamy.pl.for group I II  or for group III.
  17. The application fee is 100 zlotys. Its need to pay in to account:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity

with postscript  „Konkurs”

 1. There is Clause of personal data processing appended to The Rules and Regulations of competition.
 2. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik Konkursu udziela zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby, transmitowanie i rozpowszechnianie materiałów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) oraz spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit .g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – co potwierdza podpisaniem klauzuli zgody.
 3. In case of resignation, the application fee is non-refundable
 4. The number of participants is limited. The qualification of the contest is determined by the order of entries.

 

Agreement of personal data processing

 

Регламент

 

Регламент 9 Регионального инструментального конкурса

„МУЗЫКАНТ ПЕРВЫЙ КЛАСС „

Ольштынек, 25-26 октября 2019 г.

 1. В Конкурсе могут взять участие музыкальных школ первой степени (или Ученики, которые учатся игре по-другому), которые начали учиться играть на любом инструменте, не ранее чем   1 сентября 2018 г.
 1. В Конкурсе не могут взять участие ученики, которые до 1 сентября 2018 года учились играть на другом инструменте.
 2. Конкурс будет проводиться в трех категориях:

o Группа I – 6-летний цикл обучения и дети младшего возраста

o Группа II – 4-летний цикл обучения и дети старшего возраста

o Группа III – камерные ансамбли

(которые состоят исключительно из учеников, о которых упоминается в Регламенте в пункте 1  ).

 1. Программа конкурса должна включать как минимум 2 разнохарактерных произведения с общим временем длительности не более 4 минут в группе I и не более 6 минут в группах II и III.
 2. Разрешено участие аккомпаниатора в группе III, о котором нужно сообщить в анкете(заявке).
 3. Выступления участников будут оцениваться комиссией, назначенной организатором Конкурса.
 4. Жюри не будет знать о школе, из которой приехали участники и его педагогах.
 5. Участники будут оцениваться по шкале от 1 до 25 баллов.
 6. Как ожидается, будут присуждены призы и отличия а также будет выбран Лучший исполнитель, который получит  GRAND PRIX.
 1. Решения жюри являются окончательными.
 2. Программа должна быть выполнена на память (не относится к группе III).
 3. Все участники Конкурса получат диплом участника и подарок.
 4. Преподаватели, ученики которых станут лауреатами Конкурса, получат дипломы за выдающуюся подготовку учеников .
 1. Конкурсные прослушивания открыты для публики.
 2. Победители принимают участие в Концерте Лауреатов , который пройдет в последний день Конкурса .
 1. Заявки на участие в Конкурсе, заполненные на польском языке и с подтверждением оплаты вступительного  взноса должны быть отправлены  до 11 октября 2019 года, заполнив формуляр он-лайн , который  размещен на   интернет странице  umuzykalniamy.pl for group I II . for group III
 1. Регистрационный взнос составляет 100 злотых. Оплачивается на номер счета:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

(Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity,

с  титулом  „Konkurs”)

 1. Правила Конкурса включают пункт о согласии на обработку личных данных.
 2. Организатор имеет право записывать ход мероприятия (изображение и звук). Участник Конкурса даёт разрешение на бесплатную фотосъемку и съемку своей личности, передачу и распространение материалов в целях документирования,отчётов  и рекламы, а также дает согласие на обработку своих собственных персональных данных для организационных целей, в соответствии с Законом 29 августа 1997 г. о защите персональных данных (Законодательный вестник за 2016 г. № 0, пункт 922) и условия, указанные в статье 6, п. 1 лит. с и ст. 9 предмет 2 пункт г Правил (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета – что подтверждается подписанием пункта о согласии.
 1. В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается.
 2. Количество участников ограничено. Решающую роль про участие в конкурсе играет порядок подачи заявок.

Agreement of personal data processing