UWAGA! Zmiany w sposobie prowadzenia zajęć od 9 XI 2020

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 14/11/2020 z dn. 6 listopada ws. zmian w trybie prowadzenia zajęć w SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

1. Począwszy od dnia 9 listopada 2020r. do odwołania następujące wszystkie przedmioty tj.:

a. zajęcia indywidualne:
instrument główny, praca z akompaniamentem, fortepian dodatkowy, śpiew estradowy, kompozycja, improwizacja;

b. zajęcia grupowe:
kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, chór, zespoły kameralne;

będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem p.2-4 niniejszego Zarządzenia.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2b ust. 4 Rozporządzenia,
tj. gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, nauczyciele i/lub rodzice / opiekunowie prawni dziecka niezwłocznie informują o tym fakcie dyrektora szkoły, który ustali inny sposób realizowania zajęć. Dotyczy to również uczniów, którzy nie posiadają w domu właściwej bazy instrumentalnej (kotły, wibrafon, ksylofon, fortepian bądź inne).

3. Przedmioty: instrument główny, fortepian dodatkowy, śpiew estradowy, kompozycja, improwizacja obligatoryjnie realizowane są m.in. w sposób zdalny w formie zajęć on-line prowadzonych przez nauczyciela w czasie rzeczywistym. Lekcje on-line mogą być skrócone, jednak nie więcej niż o 1/3 swojej długości.

4. Przedmioty: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne realizowane są z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość. Metody te obejmują również zajęcia prowadzone on-line w czasie rzeczywistym w wymiarze nie mniejszym niż jeden raz w tygodniu (kształcenie słuchu i rytmika) bądź co drugi tydzień (audycje muzyczne).

5. Przedmioty: chór, orkiestra smyczkowa, orkiestra dęta, zespół kameralny realizowane są z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość w tym m.in. poprzez zorganizowanie indywidualnych lub grupowych konsultacji on-line w czasie rzeczywistym stosownie do potrzeb uczniów i rodziców.
a). O terminach ww. konsultacji nauczyciel informuje uczniów oraz dyrektora szkoły z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

6. O ile to możliwe, wszystkie zajęcia on-line realizowane w czasie rzeczywistym odbywają się zgodnie z planem lekcji. Jeśli nie jest to możliwe, nauczyciel w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia ustala inny termin zajęć.

7. Nauczyciele za pośrednictwem strony internetowej Szkoły oraz dziennika elektronicznego udostępnia uczniom materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z prowadzenia zajęć w zakresie poszczególnych przedmiotów.

8. Bez względu na formę i techniki prowadzonych zajęć nauczyciel na bieżąco dokumentuje swoją pracę w dzienniku lekcyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Od dnia 12 listopada ulegają zmianie godziny pracy sekretariatów Szkoły zgodnie
z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Szkoły.

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

11. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 13/10/2020 z dn. 25 października ws. zmian w trybie prowadzenia zajęć
w SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE! Komunikat nauczanie zdalne

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, informuję, iż komplet materiałów w zakładce NAUCZANIE ZDALNE z przedmiotów teoretycznych zostanie opublikowany we czwartek 29 X.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pedagogiem danego przedmiotu.
Pozdrawiam,

Janusz Ciepliński
Dyrektor Szkoły

Zmiany w sposobie prowadzenia zajęć od dnia 26 X 2020 – Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 13/10/2020 z dn. 25 października ws. zmian w trybie prowadzenia zajęć w SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w  Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście.

Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 

 1. Począwszy od dnia 26 października do odwołania następujące przedmioty:
  kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, chór, zespoły kameralne będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Za zgodą rodzica lekcje indywidulane tj: instrument główny, praca z akompaniamentem, fortepian dodatkowy, śpiew estradowy, kompozycja, improwizacja będą odbywały się na terenie szkoły w trybie stacjonarnym.
 3. W przypadku wyrażonej na piśmie (e-mail) woli rodzica, w porozumieniu z pedagogiem przedmiotów wymienionych w p.2. lekcje mogą odbywać się również przy zastosowaniu form i metod nauczania na odległość bądź w trybie łączonym.
 4. O ile to możliwe, wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 5. Szkoła za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika internetowego udostępnia uczniom materiały niezbędne do realizacji poszczególnych przedmiotów.
 6. Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu (perkusiści, fortepian dodatkowy, fortepian główny) mogą ćwiczyć na terenie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński

Odwołane zajęcie orkiestry smyczkowej 24 X 2020r.

Szanowani Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną odwołuję dzisiejsze zajęcia orkiestry smyczkowej.
W najbliższym czasie należy się spodziewać nowych regulacji, dotyczących sposobu prowadzenia wszystkich zajęć w SSM I stopnia w Dywitach.
Janusz Ciepliński
Dyrektor Szkoły

WAŻNE!!! Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws. zmian w sposobie prowadzenia zajęć z wybranych przedmiotów od dnia 19.10. 2020r.

Zarządzenie nr 12/10/2020 z dn. 19 października 2020r. Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku ws. zmian w sposobie prowadzenia zajęć z wybranych przedmiotów nauczania.

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 1. Począwszy od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ulega zmianie sposób nauczania następujących przedmiotów:
  1. kształcenie słuchu,
  2. rytmika,
  3. audycje muzyczne,
  4. orkiestra smyczkowa,
  5. orkiestra dęta,
  6. chór
 2. Zmiany polegają m.in. na zmniejszeniu liczebności grup i/lub wprowadzeniu części zajęć przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Szczegółowe plany zajęć oraz przydziały uczniów do poszczególnych grup/zespołów stanowią integralną część niniejszego zarządzenia i znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce: nauczanie hybrydowe.
 4. Pozostałe przedmioty, to jest:
  1. przedmiot główny (instrument)
  2. fortepian dodatkowy,
  3. zespół kameralny,
  4. przedmioty nieobowiązkowe

realizowane będą na terenie szkoły wg. dotychczasowych zasad.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński

 

 

Komunikat Dyrektora SSM I st. w Dywitach ws. przygotowania zmian w sposobie prowadzenia zajęć grupowych

Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju przygotowujemy w naszej szkole nowe zasady nauczania dotyczące przedmiotów grupowych takich jak: orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, chór, przedmioty ogólnomuzyczne.
Zaznaczamy, (zgodnie z wytycznymi Centrum Edukacji Artystycznej, które ukazały się wczoraj, tj. 15 X 2020r.) iż póki co, zajęcia z instrumentu głównego oraz małych zespołów kameralnych będą odbywać się w zwykłym trybie.
Oczekując na stosowne akty prawne MKiDN/MEN, wkrótce przedstawię Państwu szczegółowe rozwiązania, które zostaną wdrożone niezwłocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Szkołę.
O wszystkim będę Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem Pedagogów. Proszę również o regularne sprawdzanie Państwa skrzynek odbiorczych w dziennikach elektronicznych.
W tym niełatwym dla nas wszystkim czasie, w okresie zwiększonego poziomu lęku i zagrożenia, które  wielu z nas, zarówno dorosłych jak i dzieci odczuwa, życzę Państwu wielu sił, cierpliwości i optymizmu, prosząc również o okazanie zrozumienia i wsparcia wszystkim pracownikom Szkoły. Za wszelkie dotychczasowe utrudnienia przepraszam a za wyrazy życzliwości i zrozumienia bardzo, w imieniu Pedagogów i Pracowników administracji i obsługi, dziękuję! Jestem również wdzięczny za wszystkie konstruktywne sugestie i uwagi, które pomagają nam w naszej codziennej pracy z Państwa dziećmi.
Robimy wszystko co w naszej mocy, by nauka w Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Dywitach, Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście odbywała się w sposób bezpieczny, przyjazny uczniom, zachowując przy tym wysoki poziom merytoryczny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do osobistego kontaktu ze mną (bądź moimi zastępcami) za pośrednictwem poczty elektronicznej (dyrektor@psmdywity.org) lub umówienia się na spotkanie w sekretariacie szkoły.

Pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem
Janusz Ciepliński
Dyrektor SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście.