Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do PSM I st.

w Dywitach, Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku

na rok szkolny 2021/22

 

SZANOWNI RODZICE!

Uprzejmie informujemy, iż Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim rozpoczęła zapisy dla kandydatów do nauki na rok szkolny 2021/2022.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zainteresowane osoby prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego on-line w terminie odpowiednio: 10 czerwca (Dywity, Biskupiec, Olsztynek) lub 17 czerwca (Dobre Miasto, Barczewo) 2021 r.

Można również pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny pismem drukowanym/komputerowym oraz przesłać skan na adres poczty elektronicznej: zapisy@psmdywity.org bądź pocztą tradycyjną na adres: SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity.

Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego);

-w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

Ww. załączniki w wersji oryginalnej należy dostarczyć w dniu badania przydatności.

Dla kandydatów do SSM I st. przeprowadza się badanie przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych. O dokładnej godzinie badania przydatności szkoła powiadomi telefonicznie.

Terminy badania przydatności na rok szkolny 2021/2022:
Dywity, Olsztynek, Biskupiec – 12.06.2021 r.
Barczewo, Dobre Miasto – 19.06.2021 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o tel. pod numerem:
+48 89 523 72 11, + 48 730 509 133
bądź wiadomość e-mail na adres: sekretariat@psmdywity.org

 

Zapraszamy!
Janusz Ciepliński
Dyrektor SSM I st. w Dywitach
w Powiecie Olsztyńskim