Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim z siedzibą 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 4, zwana dalej Szkołą /li>
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole jest Pani Monika Ingielewicz, adres e-mail: rodo@psmdywity.org
 3. Dane osobowe Rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów przetwarzane będą:
  – w celu realizacji procesu edukacyjnego,- w celu dokumentacji przebiegu kształcenia,
  – w celu wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
  – na podstawie art. 6, ust 1, pkt c. RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”);
  na podstawie zgody ( Art. 6 ust.1 pkt a RODO)
 4. Przetwarzamy następujące dane rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów: imiona, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL, w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr dowodu osobistego, opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o stanie zdrowia;
 5. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą m.in: Powiat Olsztyński, Ministerstwo Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej,Centrum Edukacji Artystycznej,dostawcy usług IT, w tym dziennika elektronicznego, hostingu strony i poczty elektronicznej;
 6. Dane Rodziców/prawnych opiekunów i uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu edukacyjnego a następnie, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.;
 10. Dane zebrane przez Szkołę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.