Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin VII Regionalnego Konkursu Instrumentalnego „Muzyk Pierwsza Klasa”

Olsztynek, 17-18 XI 2017.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia, (lub uczniowie uczący się gry w inny sposób), którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie, nie wcześniej niż w dn. 1 września 2016 r.

 1. W konkursie nie mogą startować uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2016 r. uczyli się gry na innym instrumencie.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
  • Grupa I – cykl 6-letni i dzieci młodsze
  • Grupa II – cykl 4-letni i dzieci starsze
  • Grupa III – zespoły kameralne (złożone wyłącznie z uczniów o których mowa w punkcie 1 regulaminu)
 3. Program konkursu musi obejmować minimum 2 zróżnicowane utwory o łącznym czasie nie dłuższym niż 4 minuty w grupie I oraz do 6 minut w grupie II i III.
 4. Występy uczniów oceniać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu.
 5. Jurorzy nie będą posiadać wiedzy o szkole z jakiej pochodzi uczestnik/uczestnicy, ani o tym, kto jest jego/ich pedagogiem.
 6. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
 7. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień, a także wyłonienie najlepszego wykonawcy, który otrzyma GRAND PRIX Konkursu.
 8. Decyzje Jury są ostateczne.
 9. Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy grupy III).
 10. Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz ich nauczyciele i akompaniatorzy otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominek.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. Laureaci biorą udział w Koncercie Laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia konkursu.
 13. Zgłoszenia do konkursu wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 3 listopada 2017 wypełniając formularz on-line zamieszczony na stronie www.umuzykalniamy.pl UWAGA! Zgłoszenia zamknięte.
 14. Opłata wpisowa wynosi 90 zł.
 15. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rules and regulations

 

The 7th Regional Instrumental Competition ‘First class musician ‘

Olsztynek, 17-18 XI 2017

Rules and regulations:

 1. The competition is open to the students of primary schools of music (or students learning music in a different way), who have started playing the instrument no earlier than 1st September 2016.
 2. Taking part in the competition is not allowed to the students, who have been studying the other instrument before 1st September 2016.
  • The competition will be carried out in three different categories:
  • 1st group: the six-yearly cycle and younger kids
  • 2nd group: the four-yearly cycle and older kids
  • 3rd group: chamber ensembles (consist of students mentioned in the 1st point of the regulation)
 3. The programme of the competition must include at least two pieces of a different character lasting no longer than 4 minutes in the First group and up to six minutes in the Second and Third group.
 4. Students performances will be judged by the jury, appointed by the organizer of the competition.
 5. The jury will not be informed, from which school students come from and who are their teachers.
 6. Contestants will be scored in 1-to 25 points scale.
 7. Above-average pupils are supposed to win prizes and awards, considering Grand Prix Award for the best contestant taking part in the competition.
 8. The decision of the judges is final.
 9. The programme must be performed from memory (except the 3rd group).
 10. All participants, their teachers and accompanists will get the certificate of participation and a gift.
 11. The contest auditions are open to the public.
 12. The winners of the competition will take part in the Laureate Concert, which will be held on the last day of the competition.
 13. Entries, together with an application fee receipts must be sent by November 5rd, 2017. Each entry must include completed application form available online on www.umuzykalniamy.pl. APPLICATION CLOSED!
 14. The application fee is 90 zlotys.
 15. In case of resignation, the application fee is non-refundable.
 16. The number of participants is limited. The qualification of the contest is determined by the order of entries.