Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin VIII Regionalnego Konkursu Instrumentalnego

„Muzyk Pierwsza Klasa”

Olsztynek, 26-27 X 2018 r.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia, (lub uczniowie uczący się gry w inny sposób), którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie, nie wcześniej niż w dn. 1 września 2017 r.
 2. W Konkursie nie mogą startować uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2017 uczyli się gry na innym instrumencie.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
  • Grupa I – cykl 6-letni i dzieci młodsze
  • Grupa II – cykl 4-letni i dzieci starsze
  • Grupa III – zespoły kameralne (złożone wyłącznie z uczniów o których mowa w punkcie 1 regulaminu)
 4. Program konkursu musi obejmować minimum 2 zróżnicowane utwory o łącznym czasie nie dłuższym niż 4 minuty w grupie I oraz do 6 minut w grupie II i III.
 5. Dopuszcza się uczestnictwo akompaniatora w grupie III, które należy zgłosić w formularzu.
 6. Występy uczniów oceniać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu.
 7. Jurorzy nie będą posiadać wiedzy o szkole z jakiej pochodzi uczestnik/uczestnicy, ani o tym, kto jest jego/ich pedagogiem.
 8. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
 9. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień, a także wyłonienie najlepszego wykonawcy, który otrzyma GRAND PRIX Konkursu.
 10. Decyzje Jury są ostateczne.
 11. Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy grupy III).
 12. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominek.
 13. Nauczyciele, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu otrzymają dyplomy za wyróżniające przygotowanie ucznia.
 14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 15. Laureaci biorą udział w Koncercie Laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia konkursu.
 16. Zgłoszenia do konkursu wypełnione w języku polskim wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 7 października 2018 r. wypełniając formularz on-line zamieszczony na stronie http://www.psmdywity.org
 17. Opłata wpisowa wynosi 100 zł. Należy ją uiścić na rachunek o numerze:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

(Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity, z dopiskiem: „Konkurs”)

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rules and regulations

 

The 8th Regional Instrumental Competition ‘First class musician ‘

Olsztynek, 26-27 X 2018

Rules and regulations

  1. The competition is open to the students of primary schools of music (or students learning music in a different way), who have started playing the instrument no earlier than 1st September 2017.
  2. Taking part in the competition is not allowed to the students, who have been studying the other instrument before 1st September 2017.
   • The competition will be carried out in three different categories:
   • 1st group: the six-yearly cycle and younger kids
   • 2nd group: the four-yearly cycle and older kids
   • 3rd group: chamber ensembles (consist of students mentioned in the 1st point of the regulation)
  3. The program of the competition must include at least two pieces of a different character lasting no longer than 4 minutes in the First group and up to six minutes in the Second and Third group.
  4. Students performances will be judged by the jury, appointed by the organizer of the competition.
  5. It` a allowed participation of accompanist in 3rd group, that should be declared in application form.
  6. The presentations of participant will be grading by jury constituted by organizer of the Competition.
  7. The jury will not be informed, from which school students come from and who are their teachers.
  8. Contestants will be scored in 1-to 25 points scale.
  9. Above-average pupils are supposed to win prizes and awards, considering Grand Prix Award for the best contestant taking part in the competition.
  10. The decision of the judges is final.
  11. The program must be performed from memory (except the 3rd group).
  12. All participants of Competition will get the certificate of participation and a gift.
  13. The theather of students that will be laureate of Competition will get the certificate of distinctive preparing the student.
  14. The contest auditions are open to the public.
  15. The winners of the competition will take part in the Laureate Concert, which will be held on the last day of the competition.
  16. Entries, together with an application fee receipts must be sent by 7th October 2018. Each entry must include completed application form available online on www.umuzykalniamy.pl.
  17. The application fee is 100 zlotys. Its need to pay in to account:

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001

(Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity

with postscript  „Konkurs”

18. In case of resignation, the application fee is non-refundable.
19. The number of participants is limited. The qualification of the contest is determined by the order of entries.