Formularz Rekrutacyjny Online

Formularz Rekrutacyjny dla kandydatów

do PSM I st. w Dywitach

adres kontaktowy: zapisy@psmdywity.org

* pola wymagane

Siedziba szkoły *


Cykl nauczania *

Warunkiem przyjęcia do cyklu sześcioletniego jest ukończenia co najmniej 6 lat w roku 2020.
Warunkiem przyjęcia do cyklu czteroletniego jest nie przekroczenie 16 roku życia w roku 2020.


instrument wybrany jako pierwszy * (wybór obowiązkowy)

instrument kolejnego wyboru* (wybór obowiązkowy)i

instrument kolejnego wyboru* (wybór obowiązkowy)

Kandydaci do klasy pierwszej wpisują trzy instrumenty. Poniższa deklaracja jest jedynie sugestią kandydata; ostateczną decyzję o przydziale instrumentu podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o wskazania komisji rekrutacyjnej oraz możliwości organizacyjnej szkoły.

Dane kandydata

Nazwisko *

Pierwsze imię *

Drugie imię (Niewymagane)

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Województwo *

Numer PESEL *

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna *

Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna *

Szkoła Podstawowa lub Ponadpodstawowa, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał kandydat. *

Adres zamieszkania kandydata

Ulica *

Numer domu *

Kod *

Miejscowość *

Województwo *

Adres zamieszkania rodzica / prawnego opiekuna

Proszę podać tylko, jeśli adres zamieszkania rodzica / prawnego opiekuna jest inny niż adres kandydata.

Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna

Ulica

Numer domu

Kod

Miejscowość

Województwo


Adres zamieszkania matki / prawnego opiekuna

Ulica

Numer domu

Kod

Miejscowość

Województwo

Dane kontaktowe *

Proszę o podanie danych przynajmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna


Numer telefonu ojca / prawnego opiekuna

Adres e-mail ojca / prawnego opiekuna

Numer telefonu matki / prawnego opiekuna

Adres e-mail matki / prawnego opiekuna


Uwagi


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Administratorem danych jest Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach organizacji rekrutacji do klas pierwszych Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach na rok szkolny 2020/21 oraz ewentualnie w procesie późniejszej organizacji nauczania kandydata w Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.
Osoba, której dane dotyczą, lub rodzice / prawni opiekunowie mają prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych lub danych dziecka.


Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę
na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z powyższą informacją.
oraz z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej
Na podany przez Państwa e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia.