Formularz Rekrutacyjny Online

Dyplomy

MECENASAMI SZKOŁY SĄ FIRMY:

Formularz Rekrutacyjny dla kandydatów

do SSM I st. w Dywitach

adres kontaktowy: zapisy@psmdywity.org

* pola wymagane

Siedziba szkoły *


Cykl nauczania *

Warunki ubiegania się o przyjęcie do szkoły:

Do klasy I cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe oraz nie przekracza 10. roku życia.

Do klasy I cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat.


instrument wybrany jako pierwszy * (wybór obowiązkowy)

instrument kolejnego wyboru* (wybór obowiązkowy)i

instrument kolejnego wyboru* (wybór obowiązkowy)

Kandydaci do klasy pierwszej wpisują trzy instrumenty. Poniższa deklaracja jest jedynie sugestią kandydata; ostateczną decyzję o przydziale instrumentu podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o wskazania komisji rekrutacyjnej oraz możliwości organizacyjnej szkoły.

Dane kandydata

Nazwisko *

Pierwsze imię *

Drugie imię *
W przypadku braku drugiego imienia, proszę o wpisanie słowa: "brak"

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Województwo *

Numer PESEL *

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna *

Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna *

Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał kandydat. *

Adres zamieszkania kandydata

Ulica *

Numer domu *

Kod *

Miejscowość *

Województwo *

Adres zamieszkania rodzica / prawnego opiekuna

Proszę podać tylko, jeśli adres zamieszkania rodzica / prawnego opiekuna jest inny niż adres kandydata.

Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna

Ulica

Numer domu

Kod

Miejscowość

Województwo


Adres zamieszkania matki / prawnego opiekuna

Ulica

Numer domu

Kod

Miejscowość

Województwo

Dane kontaktowe *

Proszę o podanie danych przynajmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna


Numer telefonu ojca / prawnego opiekuna

Adres e-mail ojca / prawnego opiekuna

Numer telefonu matki / prawnego opiekuna

Adres e-mail matki / prawnego opiekuna


Uwagi


ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH

1. W przypadku przyjęcia dziecka do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim z filiami w Barczewie, Biskupcu, Dobrym mieści i Olsztynku , wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć i materiałów audiowizualnych publikowanych przez administratora danych, w celu promocji dziecka i Szkoły Muzycznej :

- na stronie internetowej administratora *

- w prasie lokalnej i mediach audiowizualnych *

- w gablotach informacyjnych w siedzibie Szkoły*

- na oficjalnej stronie w portalu Facebook administratora *

2. Wyrażam zgodę na publikację informacji o osiągnięciach mojego dziecka w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz ich archiwizację w kronice szkoły. *

3. Ponadto zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) zawartych w szczególności na dyplomach, listach gratulacyjnych, certyfikatach itp. w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora danych, tj. Szkoły w przestrzeni publicznej. *

Dodatkowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. *Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Administratorem danych jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach organizacji rekrutacji do klas pierwszych Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach na rok szkolny 2021/22 oraz ewentualnie w procesie późniejszej organizacji nauczania kandydata w Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.

Osoba, której dane dotyczą lub jej rodzice / prawni opiekunowie, mają prawo do wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych lub danych dziecka.


Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę
na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z powyższą informacją.
oraz z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej
Na podany przez Państwa e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia.